U zrodu kanceláře v roce 1992 stál Ing. Jindřich Tuzar spolu se svými spolupracovníky z projekčního a inženýrského závodu Vodní stavby, kde působili jako projektanti pozemních, vodních a inženýrských staveb a jako hlavní inženýři projektů. Kancelář tedy těží z bezmála třicetileté zkušenosti zakládajícího týmu v investiční výstavbě. V současné době je náš projekční tým tvořen architekty, stavebními inženýry a řadou specialistů a techniků ve výstavbě. Působíme v širokém záběru investiční výstavby, a to především v pozemních, inženýrských a vodohospodářských stavbách. Naší specializací jsou mimo jiné bezvýkopové technologie – podvrty, protlaky, štoly, trhací práce, křížení inženýrských sítí s vodními toky. Ateliér PSK TUZAR s.r.o. disponuje příslušnými autorizacemi pro pozemní a vodní stavby. Dále jsme oprávněni projektovat objekty týkající se činností uvedených v zákoně č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Předmět činnosti

Zajišťujeme komplexní projekční a inženýrskou činnost od prvotních studií po realizaci staveb.

Konzultace a poradenství

 •  Investiční záměry
 •  Studie využitelnosti
 •  Stavebně - technické hodnocení nemovitostí
 •  Legislativní poradenství ve výstavbě, stavební zákon  č. 183/2006 Sb., související vyhlášky apod.

Navrhování staveb a prostředí – architektura a urbanismus

Vytváříme architektonické a urbanistické studie budov a území, design interiérů, sadové a parkové úpravy včetně návrhu mobiliáře.

Projekce stavebních konstrukcí

Zaštiťujeme komplexní projekční práce stavebních konstrukcí včetně statických výpočtů, návrhu technických zařízení budov (vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika a chlazení, zdravotní technika), rozpočtování staveb.

Zpracujeme pro Vás všechny stupně projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. jako např.:

 •  Dokumentace pro územní řízení,
 •  Dokumentace pro ohlášení a stavební povolení
 •  Dokumentace pro provedení stavby, dílenská dokumentace
 •  Dokumentace skutečného provedení stavby
 •  Dokumentace bouracích prací

Inženýrská činnost

Komplexní projektová příprava od přípravných prací po kolaudaci

 •  Zajištění územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení, dopravně inženýrských rozhodnutí (DIO a DIR), vodoprávních rozhodnutí atd.
 •  Provádíme posudky EIA dle zákona 100/2001 Sb. v pozdějších zněních o posuzování vlivu na životní prostředí
 •  Provádíme posuzování vlivu staveb na životní prostředí „EIA“
 •  Zajištění záborů a výkopových povolení
 •  Zpracování a projednání povodňových plánů
 •  Vypsání a vyhodnocení výběrových řízení na zhotovitele stavby
 •  Mapové podklady - pozemkové mapy, výpisy z katastrů nemovitostí, technické mapy inženýrských sítí atd.

 Realizace staveb

 •  Provádíme autorský dozor (AD)
 •  Technický dozor investora (TDI)
 •  Zajišťujeme činnost koordinátora BOZP

 Geodetické práce a diagnostika

 •  Geometrické plány
 •  Výškopisy, polohopisy
 •  Vytyčení staveb
 •  Inženýrsko-geologické průzkumy
 •  Hydrogeologické průzkumy
 •  Radonové průzkumy
 •  Diagnostika objektů